HCL 2017 - Silver SF
Team         Rank Score Name                #  1:1  1:2  1:3  1:4

A. K. Bose        1  1.79 Soumya Das - Anindya Bhattacharya 4  2.29 1.60 2.86 0.43
             3  0.74 Sayantan Kushari - Sagnik Roy   4 -0.10 0.00 1.33 1.74

Borivali Sports Club   6 -0.41 Stanley Nazareth          3  0.10 0.00 -1.33
             7 -0.67 Amod Rele             2     0.00 -1.33
             8 -0.82 Sriniwas Joshi           2  0.10       -1.74
            11 -1.63 Ronald Miranda           3    -1.60 -2.86 -0.43
            12 -1.79 Lyn Nazareth            4 -2.29 -1.60 -2.86 -0.43
            13 -2.01 Khushru Kapadia          2 -2.29       -1.74

Manzova Casual      2  1.57 Moloy Mondal - Debasish Bose    4  1.64 0.48 2.79 1.38
             5 -0.13 Pijush Baroi - Joy Narayan Roy   4 -0.74 -1.12 1.26 0.07

Team Vibrant       4  0.13 Sanjit Dey - Bhaskar Ganguly    4  0.74 1.12 -1.26 -0.07
             9 -0.93 M K Halder             2    -0.48    -1.38
            10 -1.57 B N Ghosh             4 -1.64 -0.48 -2.79 -1.38
            14 -2.21 Dipak Paul             2 -1.64    -2.79