HCL 2017 - Silver QF
Team            Rank Score Name                  #  1:1  1:2  1:3  1:4

A. K. Bose           2  1.10 Sayantan Kushari - Sagnik Roy     4  0.19 1.77 0.23 2.20
               13 -0.10 Anindya Bhattacharya - Soumya Das   4 -0.24 0.48 -0.45 -0.18

Borivali Sports Club      3  0.96 Sriniwas Joshi             2  2.14 -0.21   
                4  0.68 Stanley Nazareth            3  1.41    1.15 -0.52
                7  0.46 Amod Rele               4  1.41 -0.21 1.15 -0.52
               16 -0.31 Ronald Miranda - Lyn Nazareth     3    -2.05 1.88 -0.76
           <33%   1  2.14 Khushru Kapadia            1  2.14      

Dr Sanghi           11  0.15 Anil Bharihoke             3 -0.19    0.45 0.18
               12 -0.01 S M Moin                4 -0.19 -0.48 0.45 0.18
               21 -0.99 Sunil Sinha - S C Bhandari       4  0.24 -1.77 -0.23 -2.20
           <33%   2 -0.48 Sham Sharma              1    -0.48   

Manzova Casual         8  0.42 Joy Narayan Roy - Pijush Baroi     4 -0.40 0.28 2.46 -0.67
               18 -0.44 Debasish Bose - Moloy Mondal      4 -0.16 -0.30 -0.52 -0.78

Rajputana           15 -0.30 N K Sharma - K P Mathur        4 -2.14 2.05 -1.88 0.76
               19 -0.46 Puneet Gangal - Pradeep Govil     4 -1.41 0.21 -1.15 0.52

Senior Citizens        20 -0.53 Pramod Kumar Mishra - Montu Mukherjee 4 -1.40 -1.59 0.86 0.00
               23 -1.13 Dinabandhu Sahu - J. Pratihari     4 -1.93 2.10 -2.16 -2.52

Six-Pack            5  0.54 V. Ramkumar              2  0.40       0.67
                6  0.47 N. Prakasam              2  0.16       0.78
                9  0.33 Vijay Devadass             4  0.40 -0.28 0.52 0.67
               10  0.30 Afshar Majeed             4  0.16 -0.28 0.52 0.78
               22 -1.08 Sandip Dang - Nirmal Jain       2     0.30 -2.46

Team Vibrant          1  2.05 Sanjit Dey - Bhaskar Ganguly      4  1.93 1.59 2.16 2.52
               14 -0.23 Dipak Paul               3  1.40 -2.10    0.00
               17 -0.39 B N Ghosh               4  1.40 -2.10 -0.86 0.00
           <33%   3 -0.86 M K Halder               1       -0.86