HCL 2017 - Silver QF
   Rank Score Name                  Team         #  1:1  1:2  1:3  1:4

     1  2.05 Sanjit Dey - Bhaskar Ganguly      Team Vibrant     4  1.93 1.59 2.16 2.52
     2  1.10 Sayantan Kushari - Sagnik Roy     A. K. Bose      4  0.19 1.77 0.23 2.20
     3  0.96 Sriniwas Joshi             Borivali Sports Club 2  2.14 -0.21   
     4  0.68 Stanley Nazareth            Borivali Sports Club 3  1.41    1.15 -0.52
     5  0.54 V. Ramkumar              Six-Pack       2  0.40       0.67

     6  0.47 N. Prakasam              Six-Pack       2  0.16       0.78
     7  0.46 Amod Rele               Borivali Sports Club 4  1.41 -0.21 1.15 -0.52
     8  0.42 Joy Narayan Roy - Pijush Baroi     Manzova Casual    4 -0.40 0.28 2.46 -0.67
     9  0.33 Vijay Devadass             Six-Pack       4  0.40 -0.28 0.52 0.67
    10  0.30 Afshar Majeed             Six-Pack       4  0.16 -0.28 0.52 0.78

    11  0.15 Anil Bharihoke             Dr Sanghi       3 -0.19    0.45 0.18
    12 -0.01 S M Moin                Dr Sanghi       4 -0.19 -0.48 0.45 0.18
    13 -0.10 Anindya Bhattacharya - Soumya Das   A. K. Bose      4 -0.24 0.48 -0.45 -0.18
    14 -0.23 Dipak Paul               Team Vibrant     3  1.40 -2.10    0.00
    15 -0.30 N K Sharma - K P Mathur        Rajputana       4 -2.14 2.05 -1.88 0.76

    16 -0.31 Ronald Miranda - Lyn Nazareth     Borivali Sports Club 3    -2.05 1.88 -0.76
    17 -0.39 B N Ghosh               Team Vibrant     4  1.40 -2.10 -0.86 0.00
    18 -0.44 Debasish Bose - Moloy Mondal      Manzova Casual    4 -0.16 -0.30 -0.52 -0.78
    19 -0.46 Puneet Gangal - Pradeep Govil     Rajputana       4 -1.41 0.21 -1.15 0.52
    20 -0.53 Pramod Kumar Mishra - Montu Mukherjee Senior Citizens    4 -1.40 -1.59 0.86 0.00

    21 -0.99 Sunil Sinha - S C Bhandari       Dr Sanghi       4  0.24 -1.77 -0.23 -2.20
    22 -1.08 Sandip Dang - Nirmal Jain       Six-Pack       2     0.30 -2.46
    23 -1.13 Dinabandhu Sahu - J. Pratihari     Senior Citizens    4 -1.93 2.10 -2.16 -2.52


<33%   1  2.14 Khushru Kapadia            Borivali Sports Club 1  2.14      
     2 -0.48 Sham Sharma              Dr Sanghi       1    -0.48   
     3 -0.86 M K Halder               Team Vibrant     1       -0.86