HCL 2017 - Silver Pre QF
   Rank Score Name                    Team            #  1:1  1:2  1:3  1:4

     1  2.20 Sagnik Roy                 A. K. Bose         3  1.64 1.71 3.26
     2  1.83 N. Prakasam                 Six-Pack          2     2.35    1.31
     3  1.60 Debasish Bose - Moloy Mondal        Manzova Casual       3  1.29 0.40 3.13
     4  1.58 Sayantan Kushari              A. K. Bose         4  1.64 1.71 3.26 -0.29
     5  1.29 Joy Narayan Roy - Pijush Baroi       Manzova Casual       3  0.43 0.98 2.46

     6  1.23 Dipak Paul                 Team Vibrant        3  0.71    0.78 2.19
     7  1.17 B N Ghosh                  Team Vibrant        4  0.71 0.98 0.78 2.19
     8  1.14 S M Moin                  Dr Sanghi          3  0.43 1.46 1.52
     9  1.10 S C Bhandari - Sunil Sinha         Dr Sanghi          3  1.71 0.62 0.95
    10  1.01 Stanley Nazareth              Borivali Sports Club    3  1.00    1.48 0.55

    11  0.98 Afshar Majeed                Six-Pack          3     2.35 -0.71 1.31
    12  0.97 Anil Bharihoke               Dr Sanghi          2  0.43    1.52
    13  0.97 Tapan Roy                  Bankura Club        3  0.07 2.35    0.48
    14  0.93 Puneet Gangal - Pradeep Govil        Rajputana          4  0.57 0.87 1.64 0.62
    15  0.77 Bhaskar Ganguly - Sanjit Dey        Team Vibrant        4 -0.57 2.33 0.02 1.30

    16  0.64 J. Pratihari - Dinabandhu Sahu       Senior Citizens       4 -0.43 0.40 1.10 1.49
    17  0.51 N K Sharma - K P Mathur           Rajputana          4  2.71 0.59 0.63 -1.88
    18  0.45 Sanjeeb Ganguly               Bankura Club        3     2.35 -1.48 0.48
    19  0.41 Amod Rele                  Borivali Sports Club    4 -0.07 -0.31 1.48 0.55
    20  0.34 Pramod Kumar Mishra - Montu Mukherjee    Senior Citizens       4  1.57 0.22 0.77 -1.22

    21  0.32 Anindya Bhattacharya - Soumya Das      A. K. Bose         4  1.29 -1.23 2.18 -0.98
    22  0.31 Darshan Patel                Xirode           3 -1.29 1.23    0.98
    23  0.25 Sanjay Bagaria               Indian Chain        3  1.36    0.71 -1.31
    24  0.18 Ravi Saberwal                Indian Chain        3  1.14 -0.26    -0.34
    25 -0.10 Pradip Mohta - Pradeep Goenka        Pradeep           2  0.57    -0.78

    26 -0.19 Sriniwas Joshi               Borivali Sports Club    2 -0.07 -0.31   
    27 -0.21 Anindra Kumar Sarkar - Aritra Bhattacharya Kamalesh Gupta       3    -0.87 -1.64 1.88
    28 -0.25 V. Ramkumar                 Six-Pack          3 -1.36 0.26    0.34
    29 -0.30 Bharati Dey                 Indian Chain        2    -0.26    -0.34
    30 -0.34 A S Gupta - R. Anbazhagan          Gupta's Bangalore      4 -1.57 -0.22 -0.77 1.22

    31 -0.37 Sailen Das                 Bankura Club        3  0.07 0.31 -1.48
    32 -0.37 Vijay Devadass               Six-Pack          4 -1.36 0.26 -0.71 0.34
    33 -0.45 Alok Daga                  Indian Chain        4  1.14 -2.35 0.71 -1.31
    34 -0.50 N Chitlangia                Indian Chain        2  1.36 -2.35   
    35 -0.55 Lyn Nazareth - Ronald Miranda        Borivali Sports Club    3    -2.35 1.19 -0.48

    36 -0.58 Joyrup Mullick               Kamales Gupta        2 -0.57 -0.59   
    37 -0.59 Bhaskar Sarkar               Kamales Gupta        3 -0.57 -0.59    -0.62
    38 -0.61 Shyama Prasad Banerjee           Bankura Club        4 -1.00 0.31 -1.19 -0.55
    39 -0.64 Prakash Eswaran - V Krishnan        Gupta's Bangalore      4  0.43 -0.40 -1.10 -1.49
    40 -0.70 Atanu Ganguly - Anirban Sasmal       Atanu            2 -0.43 -0.98   

    41 -0.91 Subhasis Roy                Bankura Club        3 -1.00    -1.19 -0.55
    42 -1.09 Mrinal Kanti Mukherjee - Vikrant Mehta   Pradeep           4 -0.71 -2.33 -0.02 -1.30
    43 -1.10 G Madanmohan Rao - J V Ramana Murthy    Filmnagar Cul. Centre Hyd. 3 -1.71 -0.62 -0.95
    44 -1.11 Girish Hirode                Xirode           3 -1.29 1.23 -3.26
    45 -1.14 R Chandra Mohan - S Rajagopala Rao     Filmnagar Cul. Centre Hyd. 3 -0.43 -1.46 -1.52

    46 -1.20 Rupa Bakeri                 Xirode           3    -1.71 -2.18 0.29
    47 -1.31 K S Deodhar                 Xirode           4 -1.64 -1.71 -2.18 0.29
    48 -1.31 Vikrant Joseph               Xirode           3 -1.64    -3.26 0.98
    49 -1.32 Kamales Gupta                Kamales Gupta        3 -2.71    -0.63 -0.62
    50 -1.59 Kalyan Nandy - Goutam Pore         Pradeep           2    -0.98    -2.19

    51 -1.67 Vikram Jain                 Kamales Gupta        2 -2.71    -0.63
    52 -1.76 Raj Mukherjee - Nilanjan Ghosh       Atanu            2    -0.40 -3.13
    53 -1.87 Kishore Kumar Ganguly - Kalyan Kr Roy    Atanu            2 -1.29    -2.46


<33%   1  1.46 Sham Sharma                 Dr Sanghi          1     1.46   
     2  1.00 Khushru Kapadia               Borivali Sports Club    1  1.00      
     3  0.98 M K Halder                 Team Vibrant        1     0.98   
     4 -0.29 Shantanu Ghosh               A. K. Bose         1          -0.29
     5 -1.14 Sandip Dang - Nirmal Jain          Six-Pack          1 -1.14