HCL Open Pairs 2015 - Elim 2 Session 3
2015-08-21
48 tables, 96 pairs. Number of boards: 54. Average: 945.0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %. Total score not levelled - some pairs () have played fewer boards than others.
FINAL RESULT
RANK PAIR SCORE % NAME
1 149 1170.7 61.9   ANAL SHAH - JITU SOLANI
2 6 1160.1 61.4   SUDHIR AGGARWAL - NAMIT SHARMA
3 81 1155.5 61.1   SUBHASH GUPTA - MANAS MUKHERJEE
4 101 1137.7 60.2   BADAL DAS - P S MUKHERJEE
5 7 1134.4 60.0   SUNIL MACHHAR - UTTAM GUPTA
6 126 1096.4 58.0   FINTON - IVAN
7 106 1096.2 58.0   KAMAL NAGURI - AMARENDRA SANYAL
8 70 1087.1 57.5   ALOK SADHU - SUBRATA SAHA
9 123 1070.1 56.6   ASHOK VAIDYA - ARVIND VAIDYA
10 61 1065.4 56.4   K BHATTACHARYA - P MUKHERJEE
11 21 1061.2 56.1   IBRAT KHAN - S K SHARMA
12 68 1060.9 56.1   JAGGY SHIVDASANI - RAJU TOLANI - SUHAS
13 67 1055.3 55.8   DAXINDAS - ABHAY TODANKAR
14 25 1053.7 55.8   S BHUIYA - B GANGULY
15 110 1051.6 55.6   DIPAK SANTRA - ANIRUDHA BHATTACHARJEE
16 131 1043.1 82.8 36  SUKAMAL DAS - SAMIR BASAK
17 64 1042.0 55.1   H HASAN - PRABIR PAUL
18 152 1036.7 82.3 36  SRINIVASAN - ANIMESH RAJ
19 148 1032.7 54.6   S GHOSH - B PODDAR
20 85 1026.9 54.3   ATANU GANGULY - S ROY CHOWDHURY
21 132 1023.5 81.2 36  RAJIV KHANDELWAL - HIMANI KHANDELWAL
22 145 1021.2 54.0   S ROY - S P ROY
23 24 1018.4 53.9   M DAS - S DAS
24 32 1015.6 80.6 36  PRAKASH DALVI - A SARKAR
25 31 1014.3 80.5 36  TUSHAR BEDI - ARCHIE SEQUIERA
26 87 1011.3 53.5   SWARNENDU BANERJI - J M SHAH
27 71 1008.9 80.1 36  SAPAN DESAI - PRAJWAL